Voorwaarden overeenkomst voor permanente opvang

1. De eigenaar betaalt de gebruikelijke bemiddelingskosten. Deze zijn gelijk aan het bedrag, in rekening gebracht als afstandsgeld,       te weten € …..
Voor de tijdelijke opvang in een gastgezin worden ter dekking van de onkosten door de stichting de volgende bedragen in rekening    gebracht:
a. de opvangkosten, te weten € …. per dag,
b. de reiskosten, gemaakt door de medewerker(s) van de stichting, zijnde € …. per afgelegde kilometer,
c. een borgsom van € 80,00 voor eventuele medische verzorging.

2. Het ter verzorging aangeboden huisdier dient de vereiste inentingen te hebben gehad met een geldigheid van minimaal drie maanden. Voor honden zijn dat inentingen tegen hondenziekte, parvo en ziekte van Weil, voor katten zijn dit inentingen tegen kattenziekte en niesziekte.

3. Het bedrag genoemd onder punt 1 en 1a, b en c dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
Bij een opvang die langer dan een maand zal duren, dient het bedrag voor de opvangkosten telkens per maand en bij vooruitbetaling te worden voldaan.
Voor de onkosten dient een machtiging te worden afgegeven ten gunste van rekeningnummer 3333.62.543 t.n.v. Shhh inzake Herplaatsing te Leeuwarden.
Ingeval de eigenaar bedragen, die terecht van zijn/haar rekening door de stichting zijn afgeschreven, terugboekt, vervalt deze overeenkomst voor tijdelijke opvang per direct en wordt het huisdier met onmiddellijke ingang weer aan de eigenaar overgedragen.
Dit laat onverlet dat de eigenaar de onkosten voor de dagen dat het huisdier in opvang is geweest verschuldigd blijft.

4. De maximale duur van de opvang in een gastgezin onder verantwoordelijkheid van de stichting is op de voorzijde aangegeven. Indien de opvang eindigt op de datum van het overlijden van het huisdier, dan zal de stichting het dier voor rekening van de eigenaar laten cremeren.

5. Behalve naam, adres en eventueel telefoonnummer van de eigenaar moet de stichting kunnen beschikken over naam, adres en telefoonnummer van diegene die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar.

6. Deze overeenkomst gaat niet eerder in dan na ontvangst van de onder punt 1 en punt 3 genoemde bedragen.

Bijlage bij overeenkomst voor de opvang van ………………..……………………….

Inloggen

inloggen medewerkers